สถานที่ดำน้ำสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพอากาศและระดับประสบการณ์ของนักดำน้ำเพื่อความปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (กรณีฉุกเฉินเปลี่ยนแปลง Dive Site หรือกรณีมีเหตุอันควรที่ไม่สามารถดำน้ำได้จากสภาพอากาศหรือระบบเครื่องยนต์เรือ จะไม่สามารถขอคืนเงินค่าทริปหรือในส่วนของการเดินทาง-อาหาร-ที่พัก หรือค่าเสียเวลาใดๆ)

ผู้ร่วมทริปกรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน ในการจัดการเรื่องต่างๆ

Customer Trip Booking Form